2008. október 6. és 2009. március 19. között megelőző feltárást végeztünk a Baracs – Boldog-dűlő (M6-F018B) régészeti lelőhelyen. Az ásatás során 418 objektumot tártunk fel, amelyek néhány újkori beásástól és leletanyag nélküli, nem keltezhető objektumtól eltekintve római koriak, kivételt képez a három kora bronzkori (Kisapostag-kultúra) urnasír a dűlő délkeleti végében. A feltárt római kori objektumok javarészt a Kr.u. II-III. századra keltezhető romanizált bennszülött telephez tartozó földbe mélyített házak, kemencék, árkok és gödrök. A telep a lelőhely északkeleti és keleti részén jóval sűrűbb – egy részen szabályos sorba rendezett földbe mélyített házak is megfigyelhetők – a dűlőn felfelé dél-délnyugati irányba haladva az objektumok egyre ritkábban fordulnak elő.

A bennszülött jellegű telepen kívül a lelőhely északnyugati részén egy kőépület maradványai kerültek elő. Az épületnek csak rossz megtartású, részben kiszedett falai maradtak meg, kivéve a 380/441. sz. nyugati falat, amelynek több kősorból álló alapozása jól megmaradt, és valószínűleg folytatódik kisajátítási területen kívül is, így a kőépület nagy része valószínűleg nem az ásatás területére esik. A kőépület valószínűleg egy III. századi villagazdasághoz tartozhatott. Az épületből a tetőomladékon és kevés kerámián, néhány terra sigillata töredéken kívül mindössze egy rossz megtartású, egyelőre nem meghatározott bronz érem került elő, azonban néhány méterre a keleti faltól egy 130x70x40 cm méretű, kőből faragott Iuppiter-oltárt találtunk. Az oltáron a I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Aurelioru(m) / Veri et / Valentis / ex voto / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) szövegű latin felirat található. Mind az oltár, mind a rajta található felirat teljesen ép állapotban került elő, másodlagos pozícióban, fejjel lefelé egy gödörben. Az oltár felirata megerősíti az épület III. századi keltezését.

Általánosságban elmondható a lelőhelyről, hogy leletanyagban szegény, főleg házi kerámia és állatcsontok kerültek elő, az importkerámia és a fémtárgyak száma nagyon kevés. Említést érdemel a 415/483 sz. objektumból előkerült …]OPRFE bélyeggel ellátott rheinzaberni terra sigillata-töredék, amely kiegészített bélyege - COSTIO (et) PR(imus) FE(cit) – alapján a markomann háborúk utáni időszakra keltezhető.