Az aggteleki Baradla-barlang az őskorban

  Szabó Gábor
  2019-
őskor

2015-ben az ELTE BTK Régészettudományi Intézete új kutatásokat kezdett Magyarország régészeti szempontból legösszetettebb barlangjában az aggteleki Baradla-barlangban. A 2015-ös és 2016-os fémkereső-műszeres felderítésnek majd a 2019-es ásatásoknak köszönhetően új megközelítésben értelmezhető ez a ma is titokzatos hatást keltő tér.

(Tovább...)

Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században

  Vida Tivadar, Koncz István, Rácz Zsófia
  2014-2017
népvándorlás kor

OTKA-DFG projekt

A kutatások alapvető célja az 5-7. századi Kárpát-medencében a népesség átalakulásának megismerése, a különböző identitásformák feltárása. Ennek érdekében a kutatások alapkérdése a bevándorlók és a helyiek arányának és összetételének meghatározása, együttélésük formájának megértése, és kísérlet a bevándorlók származási helyének felkutatására. (Tovább...)

Késő bronzkori és kora vaskori erődített települések kutatása a Bükki Nemzeti Park területén

  Szabó Gábor
  2018
őskor

  Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének őskoros csapata Szabó Gábor vezetésével a „Földvárak tájképi és kulturális értékeink – Földvárak természet- és tájvédelmi rehabilitációja a Bükki Nemzeti Park területén” című Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén belül megvalósuló pályázathoz kapcsolódóan 2018-ban Szilvásvárad-Kelemenszéke és Felsőtárkány-Várhegy erődített településén végzett régészeti kutatásokat. A projekt célja a lelőhelyek komplex kutatása volt, amely fémkereső-műszeres átvizsgálást ásatást és geofizikai felderítést foglalt magában. (Tovább...)

A brigetiói katonaváros és legiotábor komplex régészeti kutatása

  Borhy László, Bartus Dávid, Czajlik Zoltán
  2013-2017
római kor

OTKA K 108667

A kutatás célja a brigetiói legiótábor, katonaváros és tágabb környezetének komplex vizsgálata elsősorban nem romboló régészeti módszerek segítségével. A beépítetlen területeken végzett korábbi légifotók és régészeti kutatások alapján a legiótábor és a katonaváros eddig teljesen ismeretlen belső szerkezetének vizsgálata nagyon jó eredményeket ígér, ez a további légirégészeti kutatások mellett geofizikai vizsgálatok, terepbejárások és kis felületű szondázások segítségével vihető végbe. Az utcarendszer, lakónegyedek és nem lakó jellegű objektumok azonosítása, jellemző épülettípusok, építészeti módok meghatározása mellett a táborból kivezető utak szerkezetének és vonalvezetésének vizsgálata, valamint a Tatáról Brigetióba vezető vízvezeték pontos vonalának rekonstruálása is a kutatás fontos célja.

(Tovább...)

Kapcsolatrendszerek és kulturális interakciók modellezése az urnamezős időszak kezdetén a Kárpát-medencében

  Váczi Gábor
  2014-2017
őskor bronzkor

Az urnamezős művelődésnek nevezett, késő bronzkori (Kr. e. 13–12. századi) anyagi kultúra Kárpát-medencei megjelenésének módja, üteme és keltezése nem sorolható a késő bronzkor hazai kutatásának részletesen kutatott és letisztult eredményekkel rendelkező szegmensébe. Annak ellenére sem, hogy ez a korszak kiemelt fontosságú a későbbi urnamezős időszak és a koravaskor folyamán a fegyveres elit megerősödését eredményező társadalmi folyamatok megértésében, melynek régészeti bizonyítékai között a fegyverek és erődített települések számának ugrásszerű növekedése a legszembetűnőbb.

(Tovább...)

Brigetio

  Borhy László, Bartus Dávid
  1992-
római kor

Komárom / Szőny római kori elődjének, a színvonalas régészeti leletekben, faragott és feliratos kőemlékekben bővelkedő Brigetiónak a neve világszerte ismert a provinciális régészet és az ókortörténet tudományának művelői körében. Carnuntum, Vindobona és Aquincum mellett Brigetio volt a Pannonia tartományban állomásoztatott 4 legio egyikének, a legio I Adiutrixnek az állomáshelye a Kr. u. 1. századtól kezdődően a római uralom végéig. A fent említett három másik lelőhely tudományos kutatottságához képest azonban Brigetio területén csak jóval később és kevésbé kiterjedten indultak meg a régészeti kutatások.

(Tovább...)

Transformation. The development of a common culture in the northern provinces of the Roman Empire from Britain to the Black Sea

  Borhy László, Bartus Dávid
  2004-2007
római kor vaskor

A 2004. július 1. és 2007. június 30. között lezajlott, három éves projekt célja a Római Birodalom északi határtartományaiban végbement egységes római kultúra kialakulási folyamatának azonos szempontok szerint elvégzett összehasonlító elemzések alapján való megismerése, különös hangsúllyal az azonos kultúra létrejöttére és a helyi színezet meglétére. A projekt célja volt a program végeztével az elemzés végeredményeinek a résztvevő országokban való egyidejű bemutatása poszterkiállítás formájában, valamint a projekt eredményeinek közzététele többnyelvű weboldalon.

(Tovább...)

Ötvösművesség két korszak határán. Kézműves hagyományok és szervezeti változások a Kárpát-medencében, a germán törzsi királyságok korából származó ötvösmunkák archeometriai kutatása alapján

  Horváth Eszter
  2014-2019
népvándorlás kor

A kutatás alapkérdése, hogy a késő római világ és annak ókori gyökerű berendezkedése hogyan alakult át az Óvilág területein és elsősorban a Kárpát-medencében. A politikai események milyen összefüggésben álltak a gazdasági és kulturális élet, a kézműves iparágak és technológiák, valamint a kapcsolatrendszerek változásaival? Milyen szerepet játszott az átalakulás folyamatában a Kárpát-medence, amely egykori birodalmi és barbár területeket egyaránt magába foglalva jól tükrözi a kora középkori Európa kettősségét?

(Tovább...)

Újkőkori élettörténetek. Biorégészeti kutatások a polgári mikrorégió temetkezésein

  Anders Alexandra
  2017-2021
őskor neolitikum

Polgár, Hajdúnánás és Hajdúböszörmény határában az elmúlt évtizedek autópálya építéseihez kapcsolódó megelőző feltárásokon nyolc lelőhelyen mintegy 340 temetkezés látott napvilágot a középső és a késő neolitikum (5500–4550 cal BC) időszakából. Kutatásunk fő célkitűzése ezeknek a síroknak biorégészeti és bioszociális vizsgálata. (Tovább...)

Tábor-Város: Brigetio római kori településkomplexuma

  Borhy László, Bartus Dávid, Czajlik Zoltán
  2016-2020
római kor

OTKA K 108667

A tervezett kutatás célja Magyarország egyik legjelentősebb lelőhelye, Brigetio kutatási eredményeinek átfogó feldolgozása egy monográfia keretében. A projekt egyik fő célkitűzése a Szőny-Vásártéren az elmúlt 25 évben végzett ásatások feldolgozása, emellett új kutatási módszerekkel történő további vizsgálatok egyaránt. A projekt során összeállítjuk a korábban Brigetióban végzett összes régészeti kutatás átfogó adatbázisát. A szőny-vásártéri ásatások feldolgozásával a polgárváros topográfiáját, településszerkezetét, építési periódusait és kronológiáját tudjuk meghatározni. Az új kutatási módszerek közül az egyik legfontosabb az új radartechnikával való geofizikai felmérés, ami a korábbi felméréseknél nagyobb sebességet és felmérendő területet tesz lehetővé.

(Tovább...)