2007 március 20-tól június 21-ig a Komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE Ókori Régészeti Tanszéke megelőző feltárást végzett, MOL Nyrt. Komáromi telephelyén létesítendő Biodízel üzem területén. Az üzem számára létesítendő 1400 m2 nagyságú csarnok és fejépület a korábbi évek, kisebb területein folyó mentő feltárásai után, lehetőséget adott a Brigetio katonai táborától D-re fekvő római kori temető, nagyobb felületű kutatására.

Az említett felület teljes humuszolása után világossá vált, hogy a területet teljes egészében, újkori ipari létesítmények elplanírozott törmeléke fedi. A törmelékréteg eltávolítása után 1,7 m mélységben értük el a még érintetlen római kori réteget. Az újkori törmelék vastagsága alapján, feltételezhető volt, hogy a római kori temető sírjai az ipari tevékenység során megsemmisültek. A még érintetlen rétegben, feltételezhetően a temetőt megelőző, canabae területéhez tartozó objektumok kerültek elő. Az objektumok jelentős része kisebb-nagyobb méretű az É-i iránytól 45 fokos szögben elforgatott árkokból állt. Az árkok a sárga altalajba voltak vágva, amelyek közül említésre méltó az a szögletes alapterületű, 1,5 m széles árokrendszer, amelynek két sarka is a vizsgált területre esett. Az árkok kibontása során a betöltésben helyenként nagyobb intenzitású római kori hulladékot találtunk. Az árkok betöltésébe, már sérülten belekerült szürke és nyers színű kerámiák mellett, Észak-itáliai vékonyfalú csésze, Pannonische Glanztonware és brigetiói sávos kerámia töredékei is fellelhetőek voltak. A betöltésből származó jelentős mennyiségű kerámia mellett, kisebb számban üvegedények töredékeit és egy csontból faragott kéz alakú csonttű töredékét bontottuk ki.

A területen feltárt árkok mellett több ponton észleltünk kör alakú objektumot. Az árkokhoz hasonlóan római kori hulladékkal feltöltött gödrök, feltehetőleg agyagnyerő helyek voltak. Az agyagnyerő gödrök között említésre méltó az a 2,5 m átmérőjű gödör, amely a római kori törmelék alatt egy ló és még három darab kutya csontvázát tartalmazta. Ugyancsak római kori hulladékkal feltöltött agyagnyerő gödör lehetett az az objektum, amely kiásása során egy viszonylag mélyre ásott Ny-K-i tájolású sírt érintett. A gödör betöltésének a kibontása során egy szögletes sírfolt volt megfigyelhető, melyben egy férfi csontváza feküdt, mellékletek nélkül.

A terület ÉK-i sarkában feltárásra került egy a nagy árokrendszerrel megegyező tájolású épület DNy-i sarka. A pillérekkel megerősített falmaradványból az újkori bolygatottságnak köszönhetően csak az alsó alapozási kősor maradt meg. Értékelhető leltek hiányában, csak feltételezhető, hogy az épület a temetkezést megelőzően a területre kiterjedt canabae része lehetett.

Ugyancsak a temetkezést megelőző időszakhoz köthető az a terület DNy-i sarkában feltárt, 1,5 m külső és 0,8 m belső átmérőjű kút, amelynek felső betöltődésében az árkokéhoz hasonló római kerámiával és elpusztult kutya csontvázával kevert föld volt. A kút külső és belső gyűrűjének bontása során további brigetiói sávos kerámiát és tegula töredékeket tártunk fel. 4,5 m mélységet elérve a kút bontása során elértük a talajvízszintet, amely folyóhomokkal keverve egy másodlagosan felhasznált római kori hordó maradványait foglalta magába. A feltehetőleg vörösfenyőből készült hordó 23 db dongája meglepően jó állapotban maradt meg. Az egyenként felszedett dongák alsó részén ugyancsak fából készült abroncsot találtunk, amely szögletes keresztmetszetű fa csapokkal volt a hordó testéhez rögzítve. A felszedett dongák között több darabon észleltünk égetett bélyeget. A restaurálást megelőzően is jól kivehető volt a legio I Adiutrix rövidítése a feliratban.

A biodízel üzem létesítése során régészeti megfigyelést végeztünk az ipari csarnokot körülvevő út és öt darab egyenként 25 m2 nagyságú szivattyúszín területén is. Az út földmunkái során a már a csarnok területén észlelt újkori törmelékréteget találtuk a gyártelep Ny-i felében létesítendő szivattyúházak alatt pedig a korábbi tartálypark kiépítése során gépekkel a sárga altalajig legyalult felületeket találtunk, régészeti jelenségek nélkül.