Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD

  Vida Tivadar, Koncz István, Rácz Zsófia, Samu Levente
  2020-
Early Middle Ages, Migration Period, Late Antiquity

ERC Synergy Grant - HistoGenes 856453


History and genetics: a new approach

Scientific methods in archaeology, and in particular palaeogenetics, have made spectacular progress in recent years. Whole genome sequencing, SNP capture, principal component analysis, advanced computer modelling and more now provide a toolbox to extract robust data from ancient DNA (aDNA), fine-tuned enough to distinguish between genetic clusters even in historical periods in which the European population already shared most of its genetic heritage. These methods also gradually become more affordable, although they still require investments that are only viable through large grants. Highly ambitious projects are drafted, and the competition for access to samples has begun. Using scientific methods to clarify the population history of Europe in times when of extensive written evidence is available, however, encounters a fundamental problem. As yet, we lack a proven method to integrate genetic, archaeological and historical evidence into a coherent picture of the past. This is what HistoGenes strives to achieve through a broadly-conceived pilot project conducted by an experienced team from all involved disciplines.

(Tovább...)

Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/C kora rézkori telep és temető feldolgozása

  Siklósi Zsuzsanna, Szilágyi Márton, Faragó Norbert
  2005-
őskor

The comprehensive study of the Early Copper Age site at Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c.

A szolnoki Damjanich János Múzeum munkatársai, Dr. Csányi Marietta és Dr. Tárnoki Judit 2005 és 2007 között folytattak feltárásokat egy vízügyi beruházáshoz kapcsolódóan Rákóczifalva határában, mely során egy kora rézkori (4350–4000 cal BC) település és temető került elő. A teljes egészében feltárt települést – melyen három alapárkos házat sikerült azonosítani – és a 79 síros temetőt egy 120-140 m-es üres sáv különíti el egymástól (Csányi et al. 2009, 2010). Ez a szerencsés együttállás lehetővé teszi számunkra, hogy a korszakban egyedülálló módon egy közösség életének több aspektusát is tanulmányozhassuk. A település, annak szerkezete, a temető, azok sírcsoportjai és sírsorai, a lelőhely egészéről előkerült nagy mennyiségű leletanyag mind olyan kutatási szempontokhoz nyújtanak kiváló alapot, melyek lehetővé teszik az itt élt emberek mindennapjainak, tevékenységeinek, egymáshoz és más közösségekhez fűződő viszonyuknak felderítését. A kutatási projekt ennek a lelőhelynek a monografikus, multidiszciplináris feldolgozását tűzte ki célul.

(Tovább...)

The comprehensive study of the Early Copper Age site at Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c

  Siklósi Zsuzsanna, Szilágyi Márton, Faragó Norbert
  2005-
prehistory

Archaeologists of the Damjanich János Museum, Szolnok, Dr. Marietta Csányi and Dr. Judit Tárnoki uncovered an Early Copper Age (ca. 4350-4000 cal BC) settlement and cemetery during a preventive excavation in the vicinity of Rákóczifalva, Szolnok County, Hungary (Siklósi & Szilágyi 2021). The completely excavated settlement, in which three houses with bedding trenches were identified, and the cemetery was separated by a 120-140 m wide empty area (Csányi et al. 2010). As a result of this fortunate coincidence we have a unique opportunity to study several aspects of a Copper Age community’s life. The complexity of this site and its many aspects, such as the settlement structure, the grave groups and rows in the cemetery, the large find assemblage offer a solid basis to use diverse scientific methods. By doing so, we can reconstruct the everyday life of the people who lived here, their activities, and their relations to each other and to other communities. The main goal of this project is a monographic publication based on multidisciplinary studies of the find materials.

(Tovább...)

Késő bronzkori és kora vaskori erődített települések kutatása a Bükki Nemzeti Park területén

  Szabó Gábor
  2018
őskor

Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének őskoros csapata Szabó Gábor vezetésével a „Földvárak tájképi és kulturális értékeink – Földvárak természet- és tájvédelmi rehabilitációja a Bükki Nemzeti Park területén” című Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén belül megvalósuló pályázathoz kapcsolódóan 2018-ban Szilvásvárad-Kelemenszéke és Felsőtárkány-Várhegy erődített településén végzett régészeti kutatásokat. A projekt célja a lelőhelyek komplex kutatása volt, amely fémkereső-műszeres átvizsgálást ásatást és geofizikai felderítést foglalt magában. (Tovább...)

Az aggteleki Baradla-barlang az őskorban

  Szabó Gábor
  2019-
őskor

2015-ben az ELTE BTK Régészettudományi Intézete új kutatásokat kezdett Magyarország régészeti szempontból legösszetettebb barlangjában az aggteleki Baradla-barlangban. A 2015-ös és 2016-os fémkereső-műszeres felderítésnek majd a 2019-es ásatásoknak köszönhetően új megközelítésben értelmezhető ez a ma is titokzatos hatást keltő tér.

(Tovább...)

Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században

  Vida Tivadar, Koncz István, Rácz Zsófia
  2014-2017
népvándorlás kor

OTKA-DFG projekt

A kutatások alapvető célja az 5-7. századi Kárpát-medencében a népesség átalakulásának megismerése, a különböző identitásformák feltárása. Ennek érdekében a kutatások alapkérdése a bevándorlók és a helyiek arányának és összetételének meghatározása, együttélésük formájának megértése, és kísérlet a bevándorlók származási helyének felkutatására. (Tovább...)

A brigetiói katonaváros és legiotábor komplex régészeti kutatása

  Borhy László, Bartus Dávid, Czajlik Zoltán
  2013-2017
római kor

OTKA K 108667

A kutatás célja a brigetiói legiótábor, katonaváros és tágabb környezetének komplex vizsgálata elsősorban nem romboló régészeti módszerek segítségével. A beépítetlen területeken végzett korábbi légifotók és régészeti kutatások alapján a legiótábor és a katonaváros eddig teljesen ismeretlen belső szerkezetének vizsgálata nagyon jó eredményeket ígér, ez a további légirégészeti kutatások mellett geofizikai vizsgálatok, terepbejárások és kis felületű szondázások segítségével vihető végbe. Az utcarendszer, lakónegyedek és nem lakó jellegű objektumok azonosítása, jellemző épülettípusok, építészeti módok meghatározása mellett a táborból kivezető utak szerkezetének és vonalvezetésének vizsgálata, valamint a Tatáról Brigetióba vezető vízvezeték pontos vonalának rekonstruálása is a kutatás fontos célja.

(Tovább...)

Kapcsolatrendszerek és kulturális interakciók modellezése az urnamezős időszak kezdetén a Kárpát-medencében

  Váczi Gábor
  2014-2017
őskor bronzkor

Az urnamezős művelődésnek nevezett, késő bronzkori (Kr. e. 13–12. századi) anyagi kultúra Kárpát-medencei megjelenésének módja, üteme és keltezése nem sorolható a késő bronzkor hazai kutatásának részletesen kutatott és letisztult eredményekkel rendelkező szegmensébe. Annak ellenére sem, hogy ez a korszak kiemelt fontosságú a későbbi urnamezős időszak és a koravaskor folyamán a fegyveres elit megerősödését eredményező társadalmi folyamatok megértésében, melynek régészeti bizonyítékai között a fegyverek és erődített települések számának ugrásszerű növekedése a legszembetűnőbb.

(Tovább...)

Brigetio

  Borhy László, Bartus Dávid
  1992-
római kor

Komárom / Szőny római kori elődjének, a színvonalas régészeti leletekben, faragott és feliratos kőemlékekben bővelkedő Brigetiónak a neve világszerte ismert a provinciális régészet és az ókortörténet tudományának művelői körében. Carnuntum, Vindobona és Aquincum mellett Brigetio volt a Pannonia tartományban állomásoztatott 4 legio egyikének, a legio I Adiutrixnek az állomáshelye a Kr. u. 1. századtól kezdődően a római uralom végéig. A fent említett három másik lelőhely tudományos kutatottságához képest azonban Brigetio területén csak jóval később és kevésbé kiterjedten indultak meg a régészeti kutatások.

(Tovább...)

Transformation. The development of a common culture in the northern provinces of the Roman Empire from Britain to the Black Sea

  Borhy László, Bartus Dávid
  2004-2007
római kor vaskor

A 2004. július 1. és 2007. június 30. között lezajlott, három éves projekt célja a Római Birodalom északi határtartományaiban végbement egységes római kultúra kialakulási folyamatának azonos szempontok szerint elvégzett összehasonlító elemzések alapján való megismerése, különös hangsúllyal az azonos kultúra létrejöttére és a helyi színezet meglétére. A projekt célja volt a program végeztével az elemzés végeredményeinek a résztvevő országokban való egyidejű bemutatása poszterkiállítás formájában, valamint a projekt eredményeinek közzététele többnyelvű weboldalon.

(Tovább...)