A brigetiói katonaváros és legiotábor komplex régészeti kutatása

OTKA K 108667

A brigetiói katonaváros és legiotábor komplex régészeti kutatása

Projektvezető

Dr. Borhy László

Résztvevők

Dr. Bartus Dávid
Dr. Czajlik Zoltán
Dr. Rupnik László
Dr. Sey Nikoletta
Dr. Simon Bence
Dr. Nagy Balázs (ELTE TTK Földrajztudományi Központ)

Időpont

2013-2017

Korszak

római kor


A kutatás célja a brigetiói legiótábor, katonaváros és tágabb környezetének komplex vizsgálata elsősorban nem romboló régészeti módszerek segítségével. A beépítetlen területeken végzett korábbi légifotók és régészeti kutatások alapján a legiótábor és a katonaváros eddig teljesen ismeretlen belső szerkezetének vizsgálata nagyon jó eredményeket ígér, ez a további légirégészeti kutatások mellett geofizikai vizsgálatok, terepbejárások és kis felületű szondázások segítségével vihető végbe. Az utcarendszer, lakónegyedek és nem lakó jellegű objektumok azonosítása, jellemző épülettípusok, építészeti módok meghatározása mellett a táborból kivezető utak szerkezetének és vonalvezetésének vizsgálata, valamint a Tatáról Brigetióba vezető vízvezeték pontos vonalának rekonstruálása is a kutatás fontos célja.

A Brigetio területén végzett régi ásatások dokumentációjának, leletanyagának feldolgozása is nagyban elősegíti munkánkat. A területtől délre található óholocén Duna-medrek talajfúrásokkal történő kutatása és keltezése fontos kérdésekre adhat választ az egykori város topográfiai helyzetével és környezeti adottságaival kapcsolatban. A projekt további célkitűzése az eddig nem ismert esetleges késővaskori települések lokalizálása Brigetio környezetében. A rombolásmentes régészeti módszerekkel való kutatás jól illeszkedik a magyarországi limes világörökségi helyszínné válását célzó folyamatba, aminek Brigetio az egyik kulcsfontosságú helyszíne.

A brigetiói tábor és canabae területe több hektárnyi összefüggő területen beépítetlen, ami kivételesen ritkának mondható a Római Birodalomban. Az erre a területre vonatkozó adataink azonban döntően leletmentésekből származnak, a modern, nem romboló kutatási módszerek eddig alig kaptak szerepet. A kutatások főként az egykori polgárváros területére koncentrálódtak tervásatások keretében, a katonaváros és a tábor területén csak esetenként egy-egy leletmentés kapcsán tudtunk ásatásokat végezni. Az elmúlt években számos fotó készült a még be nem épített, mezőgazdaságilag művelt területekről, amelyeken a tábor, a canabae, és a tábortól keletre lévő terület egyes részei jól kirajzolódnak, lakóépületek, utak, insulák nyomai fedezhetők fel. Ezek igazolták, hogy kedvező feltételek mellett a lelőhely jelentős része deríthető fel nem romboló régészeti módszerek segítségével. A belső struktúrák vizsgálata mellett fontos probléma a katonaváros kiterjedésének lehető legpontosabb lehatárolása. Az óholocén Duna-medrek korábbi kutatásainak hipotézise alapján Brigetio egy természetes, vizekkel övezett szigetre épült, ennek régészeti adatok alapján való eldöntése a kutatás egyik fontos feladata. Noha Brigetio neve kelta eredetű a római kori település területén, vagy közvetlen környékén kelta településre utaló nyomot egyelőre nem ismerünk. Az óholocén medrek jobb partján ugyanakkor, főként Brigetiótól Ny-ra, a légifényképezések tanulsága szerint sűrű településláncolat van, amelyek között nemcsak a római kori, hanem az őskori települések nyomait is megtalálhatjuk.

A projekt számos, a későbbi kutatások számára is fontos eredményt hozhat egyrészt Brigetio római korával kapcsolatban, másrészt a vizsgálati módszerek más helyen történő alkalmazhatóságának szempontjából. Az előzetes kutatások alapján valószínűsíthető a tábor és a canabae szerkezetének, utcahálózatának, épületeinek megismerése. Ezáltal a későbbi, tervezett kutatás számára relevánsabb területek kiválaszthatóakká válnak. Lehetővé válik a pusztulás szempontjából legveszélyeztetettebb területek kiválasztása, illetve a modern város terjeszkedése, fejlődése esetére támpontul szolgál. A vizsgált területről pontos térkép és jól használható térképészeti adatok fognak rendelkezésre állni. Lehetővé válik az egyes módszerek kontrollja, eredményeik összevetése, ezáltal a további kutatások során hatékonyságuk növelése. A brigetiói katonaváros szerkezetének kutatása nemcsak hazai, hanem európai viszonylatban is kimagasló jelentőségű eredményeket hozhat. A környező késővaskori, illetve római kori településrendszer megismerése nemcsak a római kori háttér-települések rendszerének, az utaknak és szerencsés esetben a vízvezetékrendszer azonosításának lehetőségét hordozza, hanem az előzmények megértését. Utóbbi alapjául szolgálhat a kelta nyelvű boiusokat és eraviscusokat elválasztó pannon (illyr) nyelvű azalusok későbbi pontos topográfiai azonosítását célzó kísérleteknek is.

Brigetio a magyarországi limes világörökségi helyszínné válását célzó folyamat egyik kulcsfontosságú helyszíne, a folyamat sikere esetén a tábor és a katonaváros területén végzett kutatások eredményei fontos részét fogják képezni a nagyközönség számára elkészítendő háttéranyagoknak. Ez jelentősen elősegítheti Komárom és térsége turizmusának és kulturális életének fejlődését.

Dokumentumok, publikációk

A kutatás záróbeszámolója