Kiadványok

Intézeti kiadványok

Intézeti kiadványok

Periodika

Régészeti Dolgozatok az ELTE Régészeti Intézetéből – Dissertationes Archaeologicae (ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae)

Ser. I. 1 (1958)–10 (1969)
Ser. II. 1 (1972)–13 (1983)
Ser. 3.1. (2013)–

Sorozat

Dissertationes Pannonicae (ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pázmány nominatae Budapestinensis provenientes)

Ser. I.

 1. Dobó, Árpád: Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaque repertae ad res earundem provinciarum pertientes – Pannoniai vonatkozású külföldi feliratok. Budapest 1932, 1940. (kapható)
 2. Gronovszky, Iván: Nomina hominum Pannonica, certis gentibus adsignata – Meghatározott nemzetiségű pannoniai személynevek. Budapest 1933.
 3. Korbuly György: Aquincum orvosi emlékei – Die ärztlichen Denkmäler von Aquincum. Budapest 1934.
 4. Nagy Lajos: Aquincumi múmia-temetkezések – Mumienbegräbnisse in Aquincum. Budapest 1935.
 5. Graf András: A Pannonia ókori földrajzára vonatkozó kutatások áttekintő összefoglalása – Übersicht der antiken Geographie von Pannonien. Budapest 1936.
 6. Borzsák István: Az ókori világ ismeretei Magyarország földjéről – Die Kentnisse des Altertums über das Karpatenbecken. Budapest 1936.
 7. Brelich, Angelo: A halálszemlélet formái a Római Birodalom sírfeliratain – Aspetti della morte nelle iscrizioni sepolari dell’Impero Romano. Budapest 1937.
 8. Lambrechts, Pierre: La composition du sénat romain de Septime Sévère a Dioclétien (193–284). Budapest 1937.
 9. Kerényi András: A dáciai személynevek – Die Personennamen von Dazien. Budapest 1941.
 10. Alföldi, András: Bibliographia Pannonica V. A rómaikori Magyarország és a népvándorláskor kutatásának új irodalma 1938- és 1939-ben – Bibliographia Pannonica V. Die neue Literatur über die Römerzeit und die Epoche der Völkerwanderung in Ungarn aus den Jahren 1938 und 1939. Budapest 1940.
 11. Stein, Arthur: Die Legaten von Moesien – Moesia helytartói. Budapest 1940.
 12. Stein, Arthur: Die Reichsbeamten von Dazien. Budapest 1944.
 13. Nem jelent meg.
 14. Groag, Edmund: Die Reichsbeamten von Achaia in spätrömischer Zeit. Budapest 1946. (kapható)

Ser. II.

 1. Szilágyi János: A pannoniai bélyeges téglák – Inscriptiones tegularum Pannonicarum. Budapest 1933.

 2. Iványi, Dóra: Die pannonischen Lampen – A pannóniai mécsesek. Budapest 1935.
 3. Juhász Györgyi: A brigetioi terra sigilláták – Die Sigillaten von Brigetio. Budapest 1935.
 4. Kovrig Ilona: A császárkori fibulák fő formái Pannóniában – Die Haupttypen des Kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien. Budapest 1937.
 5. Barcsay-Amant Zoltán: A konini éremlelet a Kr. u. III. századból – The hoard of Konin. Budapest 1937.
 6. Radnóti Aladár: A pannóniai római bronzedények – Die römische Bronzegefässe von Pannonien. Budapest 1938.
 7. Alföldy András: Izis-szertartások Rómában a negyedik század keresztény császárai alatt – A Festival of Isis in Rome under the Christian Emperors of the IVth Century. Budapest 1937.
 8. Sellye Ibolya: Császárkori emailmunkák Pannoniából – Les Bronzes Émaillés de la Pannonie Romaine. Budapest 1939.
 9. Gallus, Sándor–Horváth, Tibor: Un peuple cavalier préscythique en Hongrie – A legrégibb lovasnép Magyarországon. Budapest 1939.
 10. Laureae Aquincenses memoriae Valentini Kuzsinszky dicatae 1. – Aquincumi babérágak Kuzsinszky Bálint emlékének szenteli Budapest-székesfőváros közönsége és a Pázmány-Egyetem Érem- és Régiségtani Intézete. Budapest 1938.
 11. Laureae Aquincenses memoriae Valentini Kuzsinszky dicatae 2. – Aquincumi babérágak Kuzsinszky Bálint emlékének szenteli Budapest-székesfőváros közönsége és a Pázmány-Egyetem Érem- és Régiségtani Intézete. Budapest 1941.
 12. Nagy Tibor: A pannóniai kereszténység története a római védőrendszer összeomlásáig – Die Geschichte des Christentums in Pannonien bis zu dem Insannenbruch des römischen Greuzschutzes. Budapest 1939.
 13. Patay Pál: Korai bronzkori kultúrák Magyarországon – Frühbronzezeitliche Kulturen in Ungarn. Budapest 1938.
 14. Kazarow, Gavril I.: Die Denkmäler des thrakischen Reitergottes in Bulgarien – A thrák lovasisten kultuszának emlékei Bulgáriában. Budapest 1938.
 15. Pink, Karl: Die Münzprägung der Ostkelten und ihrer Nachbarn – A keleti kelták és szomszédjaik pénzverése. Budapest 1939.
 16. Dobó, Árpád: Publicum Portorium Illyrici. Budapest 1940.
 17. Alföldi András: Bibliographia Pannonica VI. Budapest 1941.
 18. Hunyady Ilona: Kelták a Kárpát-medencében – Die Kelten im Karpatenbecken. Budapest 1942, 1944.
 19. Patek Erzsébet: A pannoniai fibulatípusok elterjedése és eredete – Verbreitung und Herkunft der römischen Fibeltypen in Pannonien. Budapest 1944.
 20. Bónis Éva: A császárkori edényművesség termékei Pannoniában I. (a terra sigillátákon kívül). A korai császárkor anyaga – Die kaiserzeitliche Keramik von Pannonien I. (ausser der Sigillaten). Die Materialien der frühen Kaiserzeit. Budapest 1942.
 21. Szilágyi János: A dáciai erődrendszer helyőrségei és a katonai téglabélyegek – Die Besatzungen des Verteidigungssystems von Dazien und ihre Ziegelstempel. Budapest 1946. (kapható)
 22. Barkóczy László: Brigetio. Budapest 1951. (A tábla kötet kapható.)
 23. Kutzián Ida: A Körös kultúra – The Körös Culture. Budapest 1944, 1947. (A szöveg kötet kapható.)

Dissertationes Pannonicae (ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae Budapestiensis provenientes)

Ser. III.

 1. Mócsy, Andreas–Feldmann, Reinhardus–Marton, Elisabetha–Szilágyi, Maria: Nomenclator provinciarum Europae Latinarum et Galliae Cisalpinae cum indice inverso. Budapest 1983. (kapható)

 2. Kiss Gábor–Somogyi Péter: Tolna megyei avar temetők – Awarische Gräberfelder in Komitat Tolna. Budapest 1984. (kapható)
 3. Mócsy, András: Beiträge zur Namenstatistik. Budapest 1985. (kapható)
 4. Medieval Visegrád. Royal castle, palace, town and Franciscan Friary. Ed.: Laszlovszky József. Budapest 1995. (kapható)
 5. „Von der Entstehung Roms bis zur Auflösung des Römerreiches”. Konferenz zum Gedenken des hundersten Geburtstages von Andreas Alföldi (1895–1981). Hrsg.: Borhy László. Budapest 1999. (kapható)
 6. Gábor Schreiber: Late dynastic and Ptolemaic painted pottery from Thebes. Budapest 2003. (kapható)
 7. Rácz Miklós–Laszlovszky József: Monostorossáp, egy Tisza menti középkori falu – Monostorossáp, a Deserted Medieval Village and its Landscape. Budapest 2005. (kapható)

Ser. IV.

 1. Vicze, Magdolna: Bronze Age Cemetery at Dunaújváros-Duna-dűlő. Budapest 2011.
 2. Somogyi, Péter: Byzantinische Fundmünzen der Awarenzeit in ihrem europäischen Umfeld. Budapest 2014.

Önálló kötetek

 1. Utak a múltba. Az M3-as autópálya régészeti leletmentései — Paths into the past. Rescue excavations on the M3 motorway. Szerk.: Raczky Pál, Kovács Tibor, Anders Alexandra. Budapest 1997. (Magyar Nemzeti Múzeummal közösen.)
 2. Prähistorische Goldschätze aus dem Ungarischen Nationalmuseum. Austellung im: Museum für Vor-und Frühgeschichte Archäologisches Museum Frankfurt am Main 16. 10. 1999–9. 1. 2000. Budapest 1999. Szerk.: Kovács Tibor, Raczky Pál. Budapest. (Magyar Nemzeti Múzeummal közösen.)
 3. A Magyar Nemzeti Múzeum őskori aranykincsei. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban 2000. V. 18–VII. 16. Szerk.: Kovács Tibor, Raczky Pál. Budapest 2000. (Magyar Nemzeti Múzeummal közösen.)
 4. Régészetünk jelentős feltárási 1975–2000. Szerk.: Raczky Pál, Anders Alexandra. Budapest. (2001, é. n.)
 5. Significant archaeological excavations in Hungary 1975–2000. Szerk.: Raczky Pál, Anders Alexandra. Budapest. (2001, é. n.)
 6. Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südosteuropa. Festschrift für Nándor Kalicz zum 75. Geburtstag. Szerk.: Jerem Erzsébet, Raczky Pál. Budapest 2003. (Archaeolingua kiadóval közösen.)
 7. „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára — Studies in honour of András Kubinyi on his seventieth birthday. Szerk.: Kovács Gyöngyi. Budapest 2004.
 8. Szabó Miklós: A keleti kelták. A késő vaskor a Kárpát-medencében. Budapest 2005. (L’Harmattan kiadóval közösen)
 9. Bartosiewicz László: Régenvolt háziállatok. Bevezetés a régészeti állattanba. Budapest 2006 (L’Harmattan kiadóval közösen)
 10. The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Eds: Kozłowski, Janusz K.–Raczky, Pál Kraków 2007. (Polska Akademia Umiejętności-val közösen)
 11. L’habitat de l’époque de La Tène a Sajópetri-Hosszú-dűlő. Szerk.: Szabó Miklós. Budapest 2007. (L’Harmattan kiadóval közösen)
 12. Nouvelles approaches en anthropologie et en archéologie funéraire. Éd.: Czajlik, Zoltán, Mordant, Claude. Budapest 2008.
 13. The Copper Age cemetery of Budakalász. Eds.: Bondár, Mária & Raczky, Pál. Pytheas, Budapest 2009. (MTA Régészeti Intézetével közösen)
 14. Kalicz-Schreiber, Rózsa – Kalicz, Nándor – Váczi Gábor: Ein Gräberfeld der Spätbronzezeit von Budapest-Békásmegyer. Budapest 2010 (L’Harmattan kiadóval közösen)